×
A-  A A+

ਇਓਲਿਸੀ ਚੱਕਰੀ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਇਓਲਿਸੀ ਚੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×