×
A-  A A+

ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪੀ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×