×
A-  A A+

ਸੀਡੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਕਰੀ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਡੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਉਟਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੀਡੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×