×
A-  A A+

ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਕੋਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×