×
A-  A A+

ਬੋਤਲ ਰਾਕੇਟ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਟੇਪ ਨਾਲ਼ ਬੋਤਲ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
More Info

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×