×
A-  A A+

सोपे विज्ञान 08:

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना वस्तु ला उष्णता दिले नंतर त्याचा मध्ये काय परिवर्तन होते हे प्रयोगा करून दाखिवली आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]March 31, 2017, 12:58 a.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×