×
A-  A A+

चौकोन रचना भाग 02:

या कार्यक्रमामध्ये चुकोणचे तीन बाजू आणि दोन कर्ण यांची लांबी दिली असताना, चौकोन ची रचना करून दाखिवले आहे।
More Info
License:[Source SIET, Pune ]Aug. 12, 2020, 10:31 a.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×