×
A-  A A+

કંપ્યુટર ના આઉટપુટ સાધનો:

આ કાર્યક્રમ કમ્પ્યુટર ના આઉટપુટ સાધનો પર છે, માહિતી આઉટપુટ ઉપકરણોના સંકલ્પના, પ્રકારો, ઘટક ભાગો અને માહિતી પ્રક્રિયાને આવરી લે છે.
More Info
License:[Source GIET, Gujarat ]Aug. 12, 2020, 3:44 p.m.
Download

New comment(s) added. Please refresh to see.
Refresh ×
Comment
×

×